komunistas

komunistas
komunìstas,smob. (2) Š, komunistų partijos narys: Tarybų Sąjungos Komunistų partija yra kovinis išmėgintas tarybinės liaudies avangardas, vienijantis laisvanoriškumo pagrindais pažangią, sąmoningiausią TSRS darbininkų klasės, kolūkinės valstietijos ir inteligentijos dalį (sov.) . Komunistų partijai vadovaujant, Tarybų Sąjungoje likviduotos išnaudotojų klasės, susidarė ir sustiprėjo moralinė ir politinė tarybinės visuomenės vienybė (sov.) . Giliai prigijęs vardas komunisto visam pasauliui veržias iš širdies (sov.) V.Mont.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • komunistas — komuni̇̀stas, komuni̇̀stė dkt. Įsiti̇̀kinęs, di̇̀delis komuni̇̀stas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА — Литва, расположена на З. СССР, в юж. части Прибалтики, на юго вост. берегу Балтийского м. Граничит с Польшей, а внутри СССР с БССР, Латв. ССР и РСФСР. Образована 21 июля 1940. С 3 авг. 1940 входит в состав Союза ССР. Площадь 65,2 тыс. км2. Нас.… …   Советская историческая энциклопедия

  • БИЛЮНАС — (Biliūnas), Ионас (3 марта 1879 – 8 дек. 1907) – литов. писатель демократ. Сын крестьянина. Учился в Дерптском ун те (1900–01), откуда был исключен за революц. деятельность. Был членом с. д. партии Литвы (1902–03). Б. боролся против царизма,… …   Философская энциклопедия

  • ЛИТОВСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ — У литов. народности первобытное, анимистическое миропонимание, находившее свое выражение в фольклоре, сохранилось, несмотря на распространение католичества, вплоть до сер. 16 в. В 1 й пол. 16 в. в Литве началась Реформация [А. Кульветис (ок.… …   Философская энциклопедия

  • МАЦКЯВИЧЮС — Ионас Антано (р. 28 февр. 1922) – сов. философ, член корр. АН Лит. ССР (с 1953). Член КПСС с 1943. В 1944–46 – первый секретарь ЦК ЛКСМ Литвы. Окончил ВПШ (1949) и АОН (1952) при ЦК КПСС. В 1952–57 – зав. кафедрой философии Вильнюсской парт.… …   Философская энциклопедия

  • МИЦКЯВИЧЮС-КАПСУКАС — (Mickevičius Kapsukas), Винцас (7 апр. 1880 – 17 февр. 1935) – литов. марксист, один из руководителей Коммунистич. партии Литвы. Род. в крест. семье. В 1902–04 изучал философию и политэкономию в Бернском ун те. Включившись в революц. движение… …   Философская энциклопедия

  • Коммунистическая партия (большевиков) Литвы и Белоруссии — Лидер: В.Мицкявичюс Капсукас Дата основания: 1919 Дата роспуска: 1920 (разделена на КПБ и КПЛ) Идеология …   Википедия

  • bendrininkas — bendriniñkas ( inỹkas; SD378), ė smob. (2) Š, beñdrininkas (1) K 1. SPI89 dalyvis, dalyvautojas, dalininkas: Beñdrinykas garbės tavos DP610. Jo linksmybės būt bendrinỹkais DP616. 2. sėbras (blogo darbo dalyvis): Ir tas buvo bendrinỹkas, ale …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bolševikas — bolševìkas, ė (rus. бoльшeвик) smob. (2) DŽ sov. 1. Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos revoliucinės daugumos narys: Partizaninio judėjimo vadas krito mūšyje su bolševikais Žaliamiškyje sp. Iš tikrųjų valdžios diktatūra atiteko ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • komunistiškas — komunìstiškas, a adj. (1) DŽ → komunistas. komunìstiška n.: Parinės organizacijos turi vystyti daigus to, kas nauja, kas komunistiška sp. komunìstiškai adv. Ypatingai svarbus komjaunimo uždavinys – padėti mūsų partijai komunistiškai išauklėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”